November 2020 - TCCNA 北美洲台灣商會聯合總會
疫情下,全球財經和股市發展趨勢五

疫情下,全球財經和股市發展趨勢五

北美台商標竿卓越講堂第61場 全球財經和股市發展趨勢(五) 12/4(五) 美西 2-3pm 美中 4-5pm 美東 5-6pm JOIN WEBEX MEETING https://tccna.webex.com/tccna/j.php?MTID=m3340088b84430a8692c4a15ceb467117 Meeting number (access code): 146 008 3533 Meeting password:...